کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض رانندگان تراکتور در بلوچستان

شرکت نفت بلوچستان روز جمعه 11 خرداد ماه، اقدام به قطع سوخت تراکتور کشاورزان بلوچ کرده و آنها در انجام فعالیت های خود به دلیل نبود سوخت از کار بازمانده اند.

یکی از کشاورزان می گوید: “با قطع سوخت تراکتورها، به جهاد کشاورزی مراجعه کردیم که به ما اعلام کردند به شرکت نفت بروید اما در این اداره هیچ مسئولی پاسخگو نیست.”به گفته کشاورزان معترض: “بسیاری از نخل داران بلوچ نسبت به قطع سوخت معترض هستند و برای انجام فعالیت در زمین های کشاورزی با چالش روبرو شده اند.”رژیم جمهوری اسلامی نه تنها از کشاورزان بلوچ حمایت نمی کند بلکه در حال سنگ اندازی و فشار به آنهاست تا فعالیتهایشان را تعطیل کنند.