کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و دریانوردی قزوین

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشجویان دانشگاه دریانوردی قزوین روز یکشنبه 7 اسنفد ماه به طور جداگانه به کیفیت نامناسب غذاهای سلف اعتراض کردند.

در ادامه‌ی اعتراضات در برخی دانشگاه‌ها به کیفیت نامناسب غذای سلف دانشجویی، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه دریانوردی قزین نیز با چیدن ظروف غذاهایشان در محوطه‌ی دانشگاههای خود به کیفیت نامناسب غذاهای سلف اعتراض کردند. روز شنبه نیز مشابه همین اتفاق در دانشکده‌های عمران و نقشه‌برداری، برق و کامپیوتر، مکانیک، صنایع و مواد، علوم و هوافضای دانشگاه خواجه نصیر افتاده بود.