کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 1

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 1

بنا به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 23 مردادماه، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ، نسبت به پذیرش دانشجو در پردیس این دانشگاه و پولی کردن آموزش و کالایی کردن مدرک تحصیلی، اعتراض کردند.

به گفته معترضین، در سال ۹۶ مسئولین دانشگاه تصمیم به پذیرش دانشجود در پردیس این دانشگاه گرفته بودند که با اعتراض دانشجویان مواجه شدند. در پی این اعتراضات این تصمیم لغو شد ولی دوباره از سر گرفته شده است. هدف از این کار، تامین مخارج دانشگاه و تامین کسری بودجه دانشگاه عنوان شده است. دانشجویان معترض معتقدند که این اقدام دانشگاه در راستای پولی کردن آموزش و کالایی کردن مدرک تحصیلی است و در انتها باعث پایین آمدن ارزش و اعتبار دانشجویان می‌شود.