کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دانشجویان خوابگاه دانش خواجه نصیر طوسی

بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه 6 تیرماه، جمعی از دانشجویان خوابگاه دانش خواجه نصیر طوسی در تهران در اعتراض به وضعیت بد غذای سلف دست به تجمع زدند.

برپایه این گزارش، در پی ارائه ی غذای پخته نشده و بد مزه در خوابگاه دانش، مشاجره ای بین دانشجویان و مسئول پیمانکار سلف سرویس رخ داد که در پی آن، برخی دانشجویان غذای بی کیفیت خود را در سطل آشغال ریختند.