کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض بازنشستگان فولاد در اصفهان و تهران

روز یکشنبه بیستم فروردین، گروهی از بازنشستگان فولاد در اصفهان و تهران، در تجمعاتی جداگانه در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی این شهرها، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

معترضان خواستار، افزایش حقوق ۲۵ درصد متوسط حقوق بازنشستگان فولاد، مطابق به مصوبه متمرکز سازی دولت و آئین‌نامه فولاد، عقد قرارداد بیمه‌های درمانی با تعرفه‌ها و فرانشیب‌های درمان فولاد، برقراری حقوق و درمان بازنشسته فولاد از طریق جدول ۷ قانون بودجه و برقراری خدمات و مزایای رفاهی، نقدی و غیرنقدی طبق آئین‌نامه فولاد می باشند.