کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراضات دامنه دار کارگران پیمانی شهرداری اهواز

جمعی از کارگران پیمانی شهرداری اهواز روز پنجشنبه 13 آذر ماه در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و معیشتی خود مقابل شورای شهر اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران چندی پیش نیز با بپایی تجمع در مقابل نهادهای مختلف رژیم خواستار دریافت 5 تا 6 ماه دستمزد معوقه خود شده بودند. در جریان این تجمعات شهرداری دو ماه از دستمزدها را پرداخت کرد و وعده داد طی چند روز آینده کلیه دستمزدهایشان پرداخت خواهد شد.کارگران معترض می گویند اکنون علیرغم گذشت چند روز از وعده داده شده هیچ دستمزدی به حسابهایشان واریز نشده است.