کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە در رد منشور رضا پهلوی و هوادارانش و سوء استفادە‌ی ناروا از نام “کومەلە”

روز جمعە ١٠ مارس ٢٠٢٣ بیانیە‌ی کم مایه‌ای که نشان دهنده توافقات سوداگرانه و نان به قرض دادنِ فرصت طلبانه‌ی امضاءکنندگانِ آن به همدیگر است، تحت عنوان “منشور همبستگی …. ” در ١٧ بند توسط رضا پهلوی فرزند دیکتاتور سابق ایران  و پنج تن از همفکرانش انتشار یافت.

تا آنجا که به محتوای واقعی این منشور بر می گردد، کوچکترین همسویی با جهت گیری انقلاب رهائی بخش “زن ، زندگی ،آزادی” ندارد. این توافقنامه خواست و مطالبات مردم تحت ستم، کارگران، زنان، جوانان، ملت های تحت ستم و از جملە مردم ستمدیدە‌ی کردستان را نمایندگی نمی کند. این “منشور” با “ادغام سپاه پاسداران در ارتش که فریبکارانه تحت عنوان «انحلال سپاه پاسداران» نام برده می شود، یکی از ستون های اصلی استبداد و سرکوب، یعنی ارتش را محفوظ و از هم اکنون آنرا بعنوان حامی و حافظ نظام مورد نظر منشورنویسان پاس می دارد.  وظیفه چنین ارتشی بنا به مُفاد همین توافقنامه نه دفاع از مرزها در مقابل تجاوز خارجی، بلکه حفظ یکپارچگی سرزمین ایران که تعریف شده، است.

تردیدی نیست کە “منشور” رضا پهلوی و یارانش اساساً برای کسب مقبولیت در نزد قدرتهای بزرگ تدوین شده است. امضاءکنندگان این منشور هدف مشترک خود را وارد شدن در معاملاتِ پشت پرده برای شکل دادن به بدیل جایگزین جمهوری اسلامی قرار داده اند، هدفی که از آن به عنوان  «رایزنی با دولتهای دموکراتیک» نام می برند. بە این ترتیب آنها عملاً  تلاش می کنند مردم را در انتظار و چشم براە رایزنی های خود قرار دهند و آنها از تداوم جنبش در مسیری کە می پیماید بازدارند. اما همه شواهد حاکی از آن است که امضاءکنندگان با منشورشان آب در هاون می کوبند. آنها نە توسط قدرت های امپریالیستی، محلی از اعراب خواهند داشت و نە مردم مبارز و سرنگونی طلب انقلاب «ژینا» اهمیتی برای آنها قائل خواهند شد.

اما نکتە حائز اهمیت در رابطە با این منشور و جمع شش نفرە، استفادە ناروا از نام “کومەلە” توسط آقای عبداللە مهتدی است. آقای مهتدی کە در کمپ جریان راست و پروغربِ اپوزسیونِ جمهوری اسلامی جایگاهی برای خود و توهماتش یافتە  است، جریان خوشنام ، معتبر، چپ و سوسیالیست کومەلە در جنبش انقلابی کردستان و ایران را دستمایە معاملەگری و زدوبند با جریان راست و ناسیونالیست عظمت طلب اپوزسیون جمهوری اسلامی قرار داده است. نباید اجازه داد تاریخ ۵۳ ساله حیات سیاسیِ سرشار از مبارزە و فداکاری هزاران انسان جانباختە و هزاران رزمندە در قید حیات در حاکمیت دو استبداد سلطنتی و  اسلامی همراه  با میلیونها مردم ستمکش و رنجدیدە کردستان  اینگونه مورد بهره برداری نامسئولانه قرار گیرد.

کمیتە مرکزی کومەلە ضمن رد اصولی منشور اعلام شده، اعلام می کند که امضای آقای عبدالله مهتدی بە عنوان دبیر کل حزبی کە با نام کومەلە فعالیت میکند در  پای این منشور،  هیچگونە ربطی بە کومەلە و سیاست های شناختە شدە آن کە  بیش از ٢٣ سال است از تاریخ و سنت های انقلابی و افتخار آفرین آن عدول کردە است،ندارد.

کمیتە مرکزی کومەلە _سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

شنبە ١١٢٠ اسفند ١٤٠١

١١ مارس ٢٠٢٣