کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە کمیتە تشکیلات کومەلە درشهرهای کردستان ( تکش)

اخیرا اطلاعیەای با نام “کمیتە تشکیلات شهرها ی کردستان ” در فضای مجازی انتشار یافتە است. ما چنین اقدامی را گام دیگری در راستای فاصلە گرفتن از کومەلە و پیشبرد پروژە انشعابگرانه از سوی سازماندهندگان آن میدانیم.بە اطلاع میرساند کە ارتباط با فعالین کومەلە در شهرهای کردستان بە روال تا کنونی از کانال های معتبر و شناختە شدە تشکیلاتی بە پیش خواهد رفت. آدرس و شمارەهای اعلام شدە در این اطلاعیه کذائی از سوی کمیتە تکش فاقد اعتبار است . در اینجا یک بار دیگر شمارە تلفن و ادرس ایمایل کمیتە شهرهای کردستان را بە اطلاع عموم ، بویژە فعالین و دوستداران کومەلە در داخل کشور می رسانیم.
کمیتە تشکیلات کومەلە در شهرهای کردستان( تکش)
٢٩ اکتبر ٢٠٢١

 

پست های مرتبط این دسته

بیانیه های تشکل های بازنشستگان و کارگری: روز پاسخگویی فرا خواهد رسید

komalah

بیانیه راهکار سوسیالیستی: سازماندهی اجتماعی اعتراضات و تدارک وسیع اعتصابات کارگری

komalah

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در حمایت از اعتصاب سراسری دانشجویان و اعتصاب سه شنبه ۱۲ مهر معلمان!  در همبستگی با مردم بلوچستان و کردستان  و در حمایت از جنبش سراسری مردم ایران! 

komalah

پیام کمیته مرکزی كومه‌له‌ به مناسبت پیروزی شکوهمند اعتصاب عمومی در کردستان

komalah

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه‌له اعلام اعتصاب عمومی روز شنبه ۹ مهرماه

komalah

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران در اقلیم کردستان

komalah