کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە دبیرخانە کومەلە در بارە اعدام مخفیانە حیدر قربانی زندانی سیاسی

 

بنا به اخبار منتشر شده ، سحرگاه یک‌شنبه ۲۸ آذر ماه، حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی به صورت مخفیانه در زندان مرکزی سنندج اجرا شد.
حیدر قربانی اهل کامیاران روز ۲۵ مهر ۹۵ در منزل شخصی همراە یکی از نزدیکان خود بازداشت شد، اوماه‌ها در سلول‌های انفرادی ماند و به گفته‌ی نزدیکانش تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفتە بود. در نهایت دستگاه اطلاعاتی و امنیتی برای تکمیل سناریوی کە از قبل طراحی کردە بودند تا گویا جنایت خود را موجە جلوە دهند، در شبکە انگیسی زبان “پرس تی وی” حیدر را بە اعتراف اجباری کشاندند .
حیدر قربانی قبلا در بهمن ماه ۹۸، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام «همکاری و عضویت در یکی از احزاب اپوزسیون رژیم “، به اعدام محکوم شده بود و این حکم در
تاریخ ۸ بهمن ۹۸ در زندان مرکزی سنندج رسماً به وی ابلاغ گردید.
روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۹۹ ، حکم اعدام حیدر قربانی از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تایید شده بود و سر انجام در حالیکە تمام اتهامات واردە از سوی وکیل مدافع حیدر باطل اعلام شدە بود همانطور کە گفتە شد روز یکشنبە ٢٨ آذر این حکم جنایت کارانە بە اجرا در آمد. با اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی لکه ننگین دیگری بر کارنامه مملو از جرم و جنایت رژیم فاشیست اسلامی حاکم بر ایران افزوده شد. جمهوری اسلامی با چنین اعمال وحشیانەای میخواهد جامعە را مرعوب حاکمیت خود کند، اما غافل از این کە چنین جنایتی بر خشم و نفر ت مردم بپا خواستە علیە حاکمیت ننگین خود افزودە و مبارزە آنان را برای بە گور سپاردن کل حاکمیت اسلامی شعلەوەرتر خواهد کرد.
ما ضمن اعلام تسلیت و ‌همدردی با خانوادە و بستگان داغدیدە حیدر قربانی، اعدام جنایکارانە وی توسط جنایکاران جمهوری اسلامی بە شدت محکوم میکنیم و بر این باوریم کە نیروی عظیم تودەای کە براە افتادە است بساط چنین حکومتی فاشیست و آدمکشی را در هم خواهد پیچید.
دبیرخانە کمیتە مرکزی کومەلە
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
یکشنبە ٢٨ آذر ماە ١٤٠٠