کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له در بارە خبر مربوط به طرح ترور مخالفین سیاسی در کردستان عراق

دوشنبه – ۱۰ دی – ۱۳۹۷ , 31 – 12 – 2018

طی دو روز اخیر خبری در شبکه های اجتماعی با استناد به گفتگوئی انترنتی با یکی از پیشمرگان سابق جریانی کە به ناروا به نام کومەله فعالیت می کند، مبنی بر اینکه در سال 2005 طرحی از جانب این سازمان برای ترور 3 تن از رهبران حزب کمونیست کارگری(حکمتیست) وجود داشته است. شخص مصاحبە شوندە اعلام می دارد کە سیزدە سال قبل، توسط دفتر سیاسی سازمان مربوطه اش، مآموریت ترور یکی از رهبران حزب حکمتیست به وی واگذار می شود کە از آنجام آن امتناع می ورزد. حزب حکمتیست،طی اطلاعیە ای و در واکنش به این خبر، اسامی دوتن دیگر از رهبری وقت این حزب را نیز کە گویا در آن زمان در لیست ترور در کردستان عراق بودەاند منتشر کردە است.

دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له در واکنش به این خبر اعلام می کند:

1_ به دلیل اهمیت موضوع، ضروری است یک کمیته حقیقت یاب این مسئله را پیگیری و واقعیت آنچه را قرار بوده است اتفاق بیفتد، مستند کند و به اطلاع افکار عمومی برساند. در هرحال ما از پیش وجود هرگونه طرحی از این قبیل را به شدت محکوم می کنیم. جنبش انقلابی کردستان نباید جای عرض اندام تروریستها و اقدامات تروریستی باشد. این مسئله بویژه از آنرو اهمیت دارد که در همان سال توطئه هائی از جانب همین جریان بر علیه مقرات مرکزی کومه له در جریان بوده است. این حرکات در آن هنگام برای جلوگیری از متشنج شدن فضای حضور نیروها اپوزسیون در کردستان عراق با متانت تمام خنثی شدند و در فرصتهای مختلف افکار عمومی نیز از این اقدامات مطلع گردیدند.

2_ ما همواره اعلام کرده ایم که برای اجتناب از رویاروئی های مسلحانه، لازم و ضروری است که همه نیروهای سیاسی موجود در کردستان به روشنی و بطور اکید به سیاست عدم استفاده ‌از اسلحه در پیشبرد اختلافات سیاسی متعهد شوند و پایبندی بدون چون و چرای خود به این امر را به جامعه کردستان اعلام نمایند. بدون شک از نظر ما ترور مخالفین سیاسی که شکل شنیع این گونه اقدامات است، عمل مجرمانه تلقی می شود. ما تاکید کرده ایم که ایجاد فضای دیالوگ و گفتگو، تقویت روحیه نقد و روشنگری، در میان احزاب سیاسی و در جامعه به منظور پیشبرد مبارزه سیاسی مسالمت آمیز مابین نیروهای فعال در کردستان، ضرورت حیاتی دارد. به این منظور بسیار حیاتی است که احزاب و نیروهای سیاسی موجود در کردستان پایبندی خود را به اصل آزادی بدون قید و شرط فعالیت سیاسی در کردستان بعنوان یکی از ارکان مبارزه سیاسی مسالمت آمیز اعلام کنند.

دبیرخانه کمیتە مرکزی کومەلە

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

٣٠/١٢/٢٠١٨