کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روزاطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له

photo 2024 03 02 09 35 58

در پاسخ قاطعانه مردم کردستان به فراخوان بایکوت نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی

گزارشهای دریافتی از شهرها و روستاهای مختلف کردستان حاکی از آن است نمایشی کە با نام (انتخابات) در روز جمعه براە انداختە شد، با تحریم و بی اعتنایی  از سوی اکثریت قاطع مردم در کردستان روبرو گردیده است. برآوردهای اولیه از شهرها و روستاهای مختلف کردستان بیانگر آن است که علیرغم هر طرفندی که به کار گرفته شد، پائین تر از ده درصد از واجدین شرایط رای دادن به پای صندوق رای رفته اند. بایکوت آنچنان چشمگیر است هیچ درجه ای از تقلبات انتخاباتی رایج در جمهوری اسلامی، نمی تواند آنرا بپوشاند. اگرچە هنوز باید منتظر گزارشات تکمیلی در بایکوت وسیع این نمایش حکومتی در کردستان بود، تا همین جا پیروزی مردم و جامعه مدنی کردستان، در این نبرد معین قطعی است.

اما آنچە در روز جمعە اتفاق افتاد دور از انتظار نبود. مردم کردستان کە از همان ابتدا بە رفراندم جمهوری اسلامی نە گفتە بودند. مردمی کە تهاجم این رژیم سرکوبگر بە کردستان را با مقاومت قهرمانانە خود جواب دادە بودند و این مقاومت طی ۴۵ سال گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی را در اشکال مختلف و در حرکت های تودەای بزرگ از جملە در اعتصابات سیاسی، در سال های مختلف و سرانجام در انقلاب «ژینا» بە چالش کشیدە بودند، مردمی که از هر فرصت ممکن بهرە بردە اند تا بیگانگی این رژیم را با مصالح و منافع امروز و فردای  خود نشان دهند. روز جـمعە بار دیگر چنین فرصتی پیش آمد و در یک همبستگی کە بارها آنرا تجربە کردە بودند، آشکارا اعلام کردند کە این حاکمیت را بیگانە با خود میدانند. جا دارد همین جا این قدم بزرگ را بە مردم کردستان و همە فعالینی کە در هموار کردن راە آن تلاش داشتند تبریک گفت.

بایکوت نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی از همان ابتدا بدیهی و قابل انتظار بود. زیرا که کارنامە این حاکمیت در کردستان مملو از جنایت و تحمیل بی حقوقی و لگد مال کردن امیدها و آرزوها آنان برای برخورداری از یک زندگی انسانی است. بدون شک مردمی کە مطالبات اولیە خود را با زندان و شکنجە و اعدام پاسخ  گرفتە بودند، مردمی کە طی حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان لقب مناطق محروم را برای توجیە ادامە این محرومیت یدک می کشند، مردمی که سایە  بیکاری، فقر و آسیبهای اجتماعی بر زندگیشان گسترده است، مردمی که بە کولبری رو می آورند و جانشان را برای بدست آوردن لقمە نانی در گرو میگذارند، مردمی کە بە ناچار برای یافتن کار تن بە مهاجرت میدهند و مشقات دوری از خانواده را متحمل میشوند، در روز جمعە در یک همبستگی نیرومند با تحریم نمایش انتخابات  نشان دادند کە مقاومت و مبارزە برای  به دست آوردن حقوق مسلم خود را ادامە دادە و هر بارقدمی بلند تر بە جلو بر میدارند. این مردم در یک اقدام هماهنگ نشان دادند که کردستان، چنانچه در انقلاب ژینا نشان داد، همچنان سنگر انقلاب ایران خواهد بود. واضح است کە هنوز تا پیروزی نهائی راه درازی در پیش است، اما همبستگی روز جمعه در پاسخ به فراخوان بایکوت این نمایش انتخاباتی و تحرک امید بخش جامعه مدنی کردستان، در یک اقدام شور انگیز سیاسی، نشان داد کە مردم خود را برای نبردهای سرنوشت ساز آتی آماده می کنند.

اما بایکوت نمایش انتخابات در کردستان را باید در پیوند و همراهی اكثریت قابل توجهی از مردم در سراسر ایران نیز دید. به روشنی معلوم است که آمار وارقام اعلام شدە از سوی دستگاهای تبلیغاتی رژیم جعلی هستند و بایکوت انتخابات فرمایشی در سطح سراسری نیز پیروزی بزرگی بدست آورده است.  مردم ایران در این اقدام سراسری خود توانستند قدم بزرگی در راستای طرد نظام فاسد و مستبد جمهوری اسلامی بردارند. اگر آنچە را کە روز جمعە اتفاق افتاد در چهارچوب « انقلاب مداوم ژینا » قرار دهیم ، بدون شک میتواند زمینە ساز حرکت های بزرگتری باشد و امید بە آیندە روشن را در دلها بارور سازد.  آیندەای کە همین مردمِ قربانیان حاکمیت جمهوری اسلامی باید سازندگان آن باشند.

کمیته مرکزی کومه له

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

۱۱ اسفند ۱۴۰۲ شمسی

اول مارس ۲۰۲۴ میلادی