کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد یورش نیروهای سرکوبگر به کارگران اعتصابی فولاد هواز

10 1

سه شنبه – ۲۷ آذر – ۱۳۹۷ , 18 – 12 – 2018

10 1
بنا به گزارش ها در جریان یورش گسترده نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی به صف کارگران اعتصابی فولاد اهواز در نیمه شب گذشته و صبح امروز دوشنبه ۲۶ آذر ماه بیش از ۲۰ تن از کارگران بازداشت و به مکان های نامعلومی انتقال داده شده اند. کارگران فولاد اهواز به رغم این دستگیری ها و در شرایطی که نیروهای امنیتی و گارد ویژه خیابان ها و محل تجمع اعتراضی کارگران را به اشغال خود درآورده بودند برای سی و هفتمین روز به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند، شعار سر دادند و خواهان آزادی فوری کارگران دستگیر شده شدند. در این روز و در حالی که فرماندهان اطلاعات سپاه پاسداران شهر اهواز به بهانه تأمین امنیت شهر کارگران را به اعمال اقدامات سرکوبگرانه شدیدتری تهیدید کردند، فعالان و پیشروان کارگران فولاد اهواز نیز با سخنرانی های پرشور خود کارگران را به ادامه اعتصاب و مبارزه تا آزادی کارگران دستگیر شده و تحقق مطالباتشان تشویق کردند. فرماندهای اطلاعات سپاه در حالی کارگران را به بهانه تأمین امنیت شهر مورد یورش قرار دادند که کارگران اعتصابی جز مشت هایی گره کرده و گلوی پر از فریاد حق طلبانه چیز دیگری نداشتند. شهروندان اهواز در طی این سی و هفت روز نه تنها احساس عدم امنیت نکرده بلکه به اشکال مختلف از خواسته ها و مبارزات کارگران فولاد اهواز حمایت نموده اند. این تنها سرمایه داران و رژیم حامی آنان است که از ادامه اعتصاب و مبارزه یکپارچه کارگران فولاد اهواز احساس امنیت خود را از دست داده اند.

رژیم جمهوری اسلامی که به دلیل ماهیت سرمایه دارانه خود و بحران هایی که با آن دست به گریبان است از پاسخگویی به مطالبات برحق کارگران مفلوک و درمانده است، حربه سرکوب را به عنوان اصلی ترین گزینه خود در رویاروئی به صف مبارزه کارگران بکار گرفته است. حزب کمونیست ایران ضمن محکوم کردن یورش نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به کارگران اعتصابی، بار دیگر پشتیبانی خود را از مطالبات و مبارزات حق طلبانه کارگران فولاد اهواز اعلام می کند. حزب کمونیست ایران تأکید می کند که برای مقابله با تهاجم برنامه ریزی شده رژیم و برای آزادی کارگران دستگیر شده و تحقق مطالبات کارگران راهی جز دامن زدن به اعتصابات و اعتراضات کارگری در دیگر مراکز تولیدی و خدماتی وجود ندارد. اعتصاب و اعتراضات یکپارچه کارگران فولاد اهواز و هفت تپه فقط سنگرهایی از مبارزات سراسری طبقه کارگر ایران هستند که در مقابل یورش سرمایه داران و رژیم حامی آنها به سطح معیشت و حقوق ابتدایی خود دست به مقاومت جانانه زده اند. حمله به صف کارگران معترض فولاد اهواز در شرایطی آغاز شد که رژیم بیم آن دارد پشتیبانی از مبارزات کارگران فولاد اهواز به بخشهای دیگر طبقه کارگر در خوزستان و بقیه نقاط ایران گسترش یابد. همین واقعیت نشان می دهد که نقطه ضعف رژیم در کجاست و یگانه راه وادار کردن سرمایه داران و رژیم حامی آنها به عقب نشینی در مقابل خواستهای طبقه کارگر سراسری شدن مبارزات کارگران است. همزمانی و هماهنگی مبارزات کارگران در دیگر مراکز صنعتی و خدماتی است که می تواند پیروزی کارگران فولاد اهواز و پیشروی جنبش کارگری را تضمین کند.

در خارج از کشور احزاب سازمان های چپ و کمونیست و نهادهای مدافع جنبش کارگری و مبارزات آزادیخواهانه در ایران لازم است در شرایط کنونی فعالیت های خود برای برپایی کارزارهای سیاسی و تبلیغی در حمایت از مطالبات کارگران و آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران در بند و زندانیان سیاسی و افشای جنایت های رژیم را گسترش دهند.

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۷ دسامبر ۲۰۱۸