کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران با نیروی همبستگی طبقاتی، کارگران دستگیرشده را آزاد سازیم!

سه شنبه – ۲۹ آبان – ۱۳۹۷ , 20 – 11 – 2018

بعد از دو هفته اعتصاب یکپارچه، برپایی تجمع های اعتراضی و راهپیمائی شکوهمند کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه در خیابان های شهرستان شوش، رژیم جمهوری اسلامی در هراس از گسترش دامنه این اعتراضات به شهرها و مراکز صنعتی دیگر با گسیل نیروهای سرکوبگر و یورش به صف متحد کارگران تعداد زیادی از کارگران را دستگیر و روانه بازداشت گاه کرده است. بنا به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه یگان های ویژه گارد ضد شورش در جریان تهاجم خود اسماعیل بخشی و محسن آرمند، دو تن از نمایندگان کارگران نیشکر هفته و سپیده غلیان خبرنگار همراه آنان و ۱۶ تن از اعضای مجمع نمایندگان کارگری را دستگیر کردند. بنا به این گزارش دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش پس از مراجعه وکیل کارگران به بازداشتگاه ستاد فرماندهی شوش، منکر این بازداشت های گسترده شده است و فقط به بازداشت ۴ تن از کارگران اعتراف کرده است. این گفته های ضد و نقیض، دادستان دادسرای عمومی شهرستان شوش در مورد دستگیرشدگان خشم و نفرت کارگران را برانگیخته است.

دور جدید اعتصاب و تجمع اعتراضی و راهپیمایی کارگران نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که عدم پرداخت دستمزد کارگران و تورم و گرانی کمر شکن کارد را به استخوان خانواده های کارگری رسانده است. تاکنون واکنش دولت و کارفرما در برابر خواسته های کارگران و فریاد خشم و اعتراض آنها به این بی حقوقی ها، پشت گوش انداختن مطالبات کارگران، تهدید و سرانجام گسیل نیروهای سرکوبگر و ضرب و شتم و دسگیری فعالان و رهبران کارگران بوده است. کارگران در جریان راهپیمائی شکوهمند خود در خیابان های شهر شوش که در همان حال صحنه های پرشوری از حمایت توده های مردم را هم به نمایش گذاشت، با شعار” تهدید، زندان دیگر اثر ندارد”، “کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد” پیشاپیش اعلام کردند که تسلیم این تهدیدها و سرکوبگری ها نمی شوند. کارگران هفت تپه متحدانه و با بانگ رسا بارها اعلام کرده اند تا پرداخت کل دستمزدهای معوقۀ و پایان دادن به مالکیت خصوصی این مجتمع به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. اگر چه اصلی ترین گزینه رژیم جمهوری اسلامی در رویارویی با مبارزات کارگران تهدید و بگیر و ببند است اما روند رو به گسترش اعتصابات و اعتراضات و رشد روحیه همبستگی کارگران در یک سال گذشته باید به خشک مغزترین سران رژیم هم نشان داده باشد، که با تهدید و بازداشت و زندان نه تنها نمی توانند از گسترش این مبارزات جلوگیری نمایند، بلکه خشم و اعتراض کارگران را برافروخته تر می کنند.

کارگران شرکت نیشکر هفت‌ تپه روز دوشنبه بیست و هشتم آبان، در ادامه اعتراضات خود در شهرستان شوش راهپیمایی کردند و با بر پایی تجمع اعتراضی در مقابل دادگاه این شهر و با سردادن شعار “زندانی هفت ‌تپه آزاد باید گردد” خواستار آزادی بازداشت ‌شدگان شدند. دراین تردیدی نیست که کارگران نیشکرهفت تپه با مبارزه یکپارچه و متحدانه و سرسختانه خود که صحنه های پرشوری از آن را در روزهای اخیر به نمایش در آوردند، با دستگیری تعدادی از هم رزمان شان از مطالبات بر حق خود کوتاه نخواهند آمد. کارگران هفت تپه همچنان که در دو روز گذشته نشان داده‌اند به تجمعات و اعتراضات خود ادامه خواهند داد و با اتکا به نیروی خود و نیروی همبستگی طبقاتی سایرکارگران ایران که صحنه هایی از آن را در اعلام حمایت کارگران مجتمع صنعتی فولاد اهواز از کارگران هفت تپه شاهد بودیم، کارگران دستگیر شده را از بند رها خواهند کرد. در شرایط کنونی تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و حمایت و پشتیبانی کارگران دیگر مراکز تولیدی و خدماتی در سایر نقاط ایران، گامی مهم در جهت پیشروی جنبش کارگری و جنبش های اعتراضی می باشد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

۲۸ آبان ۱۳۹۷

۱۹نوامبر ۲۰۱۸