کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته زنان کومه له به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن

فرا رسیدن ۸ مارس روز جهانی زن را به همه آزادیخواهان و برابری طلبان جهان شاد باش می گوئیم و یاد و خاطره دختران و پسران جوانی را که در جریان انقلاب ژینا از مرگ نهراسیدند و در خیابانها و در زندانها جان خود را در راه تحقق آرمان  زن ، زندگی، آزادی فدا کردند، گرامی می داریم.

سنت روز جهانی زن با نبرد فداکارانە کارگران زن پارچە بافی و لباس دوزی در نیویورک در سال ١٨٥٧ میلادی با مطالبه کاهش ساعت کار، افزایش دستمزد و بهبود شرایط غیرانسانی استثمارنیروی کار زنان کارگر آغاز می شود. پس از آن زنان آگاە و انقلابی اروپا متشکل در انترناسیونال دوم و به ابتکار زن رزمندە سوسیالیست جنبش کارگری و کمونیستی جهانی “کلارازتکین” و با الهام گرفتن از نبرد قهرمانە زنان کارگر در آمریکا، در دومین کنفرانس زنان سوسیالیست در سال ۱۹۱۱ خواست یک روز بعنوان “روز جهانی زن” را مطرح نمودند. دو سال بعد و در سال ۱۹۱۳ دبیرخانه بین الملل زنان (یکی از نهادهای انترناسیونال سوسیالیستی دوم)، روز هشتم مارس را، به‌عنوان «روز جهانی زن» انتخاب و اعلام نمود. از تعیین  ٨مارس  بعنوان روز جهانی زن تاکنون ۱۱۱ سال میگذرد. در طول تاریخ یاد شدە، زنان کارگر و آزادیخواە، با همراهی مردان مبارز و برابری طلب کە اساساً در جبهە چپ و سوسیالیست جامعە در حال نبرد بودەاند، حقوق و مطالبات زیادی را با فداکاری، جانبازی و قربانی دادن فراوان بە دست آوردە اند. اگر چه هنوز تا پیروزی نهايی و تا زدودن کامل ننگ تبعیض جنسیتی از جامعه بشری راه درازی در پیش است، اما این دست آوردها به ما زنان در ادامه این راه توش و توان بیشتری بخشیده است.

در طول یک قرن گذشته زنان ایران برای کسب حقوق اولیه خود مبارزه کرده اند و گام به گام بخش‌هایی از حقوق انسانی و پایمال شده خود را بدست آورده اند. اما با روی کار آمدن رژیم اسلامی در سال ۱۳۵۷ همه این دستاوردها با تهدید و خطر جدی حاکمان مرتجع و ضد زن اسلامی ایران روبرو شد. از زمانی که « طاهره قره العین» در سال ۱۲۲۷ شمسی در اجتماع عمومی “بدشت” حجاب از سر برداشت و خطاب به جمعیت مردان و زنان سخن گفت، تا شروع حکومت اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و از آنجا تا بر سکو ایستادن «ویدا موحد» با روسریش بر سر چوب در ششم دیماه ۱۳۹۶، تا  انقلاب شکوهمند زن، زندگی، آزادی، مقاومت و اعتراض علیه بیحقوقی زنان ادامه داشته است. در نتیجه این کارزار پر هزینه و جانبازانه با قطعیت باید گفت که رژیم علیرغم به کار بردن نیروی سازمان یافته پلیسی، گشت های گوناگون، ماموران تربیت شده و اعمال انواع توحش و بی رحمی، در بسیاری از عرصه ها و از جمله در تحمیل پوشش اچباری به زنان رسوا و شکست خورده است.

هر سال در روز جهانی زن، میادین و خیابانهای شهرها در جهان رنگ و بوی دیگری بە خود می گیرند.  با این امید که امسال نیز ارتش میلیونی زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب به خیابانها سرازیر شوندو در صفوف بە هم پیوستە، صدای اعتراض خود علیە کشتار زنان و کودکان و مردم بیدفاع غزه توسط دولت مذهبی و  فاشیست اسرائیل بلند کنند و علیه رفتار ظالمانه و ضد بشری طالبان بر علیه زنان در افغانستان و در دفاع از مبارزات  زنان آزاده ایران که پنجه در پنجه رژیمی ارتجاعی و انسان کش، در افکنده اند،  اعتراض کنند و جهان عاری از  جنگ و کشتار، ستم و سرکوب را نوید دهند.

جمهوری اسلامی با سرکوب شدید زنان و سیاست و ترفندهای تبعیض آمیز جنسیتی در همە عرصەها سعی نمود کە عقربەهای زمان را بە عقب برگرداند. اما علیرغم این تلاشهای ارتجاعی روند تکامل تاریخ ادامە یافت و به حکم تحولات مهم جهانی و آگاهی و اشراف انسانها بر حقوق فردی و اجتماعی  خود، کوس رسوائی این رژیم ضد زن در سطح جهان به صدا درآمد و رژیم جمهوری اسلامی را در ردیف یکی از منفور ترین حکومتهای جهان قرار داد. چنین تحولی  اگر چه به قیمت قربانی شدن جانهای شیفتە فراوان تمام شد،  اما افق پیروزی زنان ایران را در این نبرد طولانی نمایان ساخت.

کمیته زنان کومه له

۵ مارس 2024