کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اطلاعیه شماره ۴ جوانان انقلابی ژاورود – سنندج

در پی اعتراضات مردمی در ایران، جوانان انقلابی کردستان-ژاورود روز دوشنبه 21آذر ماه، با انتشار بیانیه ای خواهان توقف سرکوب معترضان توسط رژیم شدند.

در متن این بیاننامه آمده است، ما جوانان انقلابی ژاورود ضمن  محکوم کردن اعدام جوانان‌مان در سرتاسر ایران خواهان توقف ماشین کشتار و اعدام این عمل ضد انسانی هستیم. اعدام جوانان انقلابی که فقط در پی زندگی انسانی و شایسته هستند برگی تاریک دیگر به عمر ننگین جمهوری اسلامی جنایت پیشه رو به کارنامه سیاه خود اضافه کرد. نه اعدام و نه کشتار ما را از اهداف انسانی‌مان در مسیر پر فراز و نشیب انقلابمان دل سرد و ناامید نمی کند بلکه این غم رو به نفرت بیشتر و استوار تر از قبل تا سر انجام به پیش می برد.ما خواستار آزادی کامل تمام انسان‌های انقلابی که در بند رژیم حبس و به احکام ضد بشری روبه رو شدن هستیم و خواست آزادی زندانی سیاسی به کار و شعارمان بدل خواهد شد و صدای آنها هستیم.