کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

استقرار خودروهای زرهی برای ممانعت از ورود کشاورزان به پاریس

هزاران کشاورز در فرانسه روز دوشنبه نهم بهمن‌ماه، در اعتراض به کاهش سطح درآمد و افزایش مالیات، تعدادی از بزرگراه‌ها را در شهرهای کربن و بووه مسدود کردند.

به‌گزارش فرانس‌۲۴، اتحادیه مزارع فرانسه در حال بررسی برگزاری اعتراضات سراسری طی هفته‌های آینده می باشد، ژاندارمری فرانسه نیز برای مقابله با بحران مسدود شدن مسیرهای منتهی به پایتخت، خودروهای زرهی فرستاد تا با ایجاد موانع ایست و بازرسی، نظم را در بزرگراه‌های منتهی به پاریس برقرار کنند.