کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استعفای دست جمعی شماری از پرستاران بیمارستان تجریش

شماری از پرستاران بیمارستان “شهدای تجریش” در تهران، روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه،  از امضای طومار استعفای دسته جمعی در این بیمارستان خبر دادند.

استعفای پرستاران در اعتراض به مواردی همچون “شرایط سخت شغلی، وضعیت نامناسب معیشتی پرستاران، اضافه کار اجباری، شیفت های طولانی و حق الزحمه ناچیز اضافه کاری” صورت گرفته است. یکی از پرستاران معترض می گوید: “ما بارها مطالبه گری و پیگیری کرده اند. اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنان نبوده است.