کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

استثمار کارگران ساختمانی کردستان

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در کوردستان می‌گوید سیاست تامین اجتماعی در دهه‌های گذشته این بوده که منابع را از کارفرما گرفته ولی کارگر را بیمه نکرده است.

به گفته کارگران، در ۵ سال اخیر، تامین اجتماعی به بهانه کمبود منابع مالی، هیچ کارگر ساختمانی جدیدی را بیمه نکرده است. همچنین ادعای سازمان تامین اجتماعی مبنی بر سهیمه ۶۰ هزار نفری بیمه کارگران ساختمانی نادرست است و می‌گویند پارسال روز کارگر ادعا کردند ۵۰ هزار کارگر را بیمه کرده‌اند و امسال هم مدعی شدند ۱۰ هزار کارگر جدید بیمه شده‌اند ولی این اعداد واقعیت ندارد. گفتنی است،  که قریب ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی امکان بیمه شدن داشتند اما متاسفانه با لابیگری انجمن انبوه‌سازان و سرمایه‌داران با نمایندگان مجلس، طرحی که به تصویب نهایی رسیده بود، متوقف ماند.