کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

از خواست بازداشت ابراهیم رئیسی در کنفرانس تغییرات اقلیمی اسکاتلند، حمایت کنیم

حسن رحمان پناە

بنا بە گزارشات منتشرشدە ، قرار است بیست‌وششمین اجلاس تغییرات اقلیمی از ٣١ اکتبر تا ١٢ نوامبر در شهر “گلاسگو اسکاتلند” برگزار ‌شود. نشست رهبران  کشورهای دعوت شده نیز قرار است طی روزهای اول و دوم نوامبر در این محل و در کشور اسکاتلند برگزار گردد.

طبق قوانین این نشست، روسای دولت ها  میتواند در آن شرکت نماید .ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور نظام ولایت فقیە که در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و از اعضای کمیتە مرگ و از قاتلین اصلی زندانیان سیاسی در دهە ٦٠ ، بویژە در تابستان سال ١٣٦٧ است و همچنین از متهمن کشتار مخالفان سیاسی نظام در جریان سرکوبهای خونین در  سال ١٣٨٨ می باشد ، میتواند در این گردهمایی حضور یابد.

روزنامه بریتانیایی “تایمز” به نقل از “نائومی ماکولی”، مدیر سازمان عفو بین‌الملل در اسکاتلند گزارش داده “که این سازمان حقوق بشری به مدارکی دست یافته است که به نقش رئیس جمهوری ایران در کشتارهای سال ١٣٨٨ تاکید میکند.” بسیاری از کشورهای جهان و همچنین نهادهای حقوق بشری ابراهیم رئیسی را عامل کشتار ، زندان ، شکنجه و اعدام‌های بدون محاکمه در دهه شصت  شمسی از جملە ٣٠خراد ٦٠ و تابستان ٦٧ می دانند. رئیسی قبل از تکیە زدن بر صندلی  ریاست جمهوری نظام ولایت فقیە ، رئیس قوه قضائیه ایران بود کە صدها جنایت دیگر در دوران قاضی القضاتی ایشان اتفاق افتاد.

طبق گزارش مجلە “تایمز” شماری از اعضای خانواده قربانیان جانباختە و شکنجه شدە در ایران درخواست بازداشت ابراهیم رئیسی، در صورت حضورش در کنفرانس “تغییرات اقلیمی گلاسگو” را به مقامات امنیتی اسکاتلند ارائه دادند.

این درخواست در شرایطی صورت گرفتە است کە یکی از مهرهای جنایت و کشتار زندانیان سیاسی تابستان سال ١٣٦٧ ،دادیار “حمید نوری” در کشور سوئد در جریان است و تا کنون ٢٦ جلسە این دادگاە برگزار شدە است . دادگاهی کە در واقع متهم اصلی آن نە یک دادیار قاتل ، بلکە کل نظام سرکوب و ترور جمهوری اسلامی در طول ٤٢ سال گذشتە است .

رئیسی از ترس دستگیری جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بە آمریکا سفر نکرد و از طریق انترنت و ویدیو سخنرانی کرد. امکان عدم حضور رئیسی در کنفرانس  “تغییرات اقلیمی گلاسگو” نیز در وحشت از دستگیری و محاکمە در یک دادگاە خارج از کشور بسیار زیاد است.

اگرچە  رئیسی در اولین نشست خبری خود پس از نشستن بر صندلی ریاست جمهوری در تهران، اظهار داشت ” که همواره مدافع حقوق بشر بوده است” ، سخنی کە بیشتر بە جک و نمایش کمدی شباهت داشت ، اما اکنون از ترس دستگیری ، محاکمە و مجازات جرآت حضور در مجامع بین المللی ، علی رغم مصونیت دیپلماتیک را ندارد ، دست آورد مهمی برای جنبش حق طلبانە و سرنگونی خواە مردم ایران علیە نظام دینی حاکم بر این کشور است .

از حرکت و اقدامات بشردوستانە ، در محاکمە جنایتکاران تاریخ و قاتلین مردم در آنجام جرم و جنایات علیە بشریت، باید حمایت کرد و مدافع چنین اقدامی بود . خواست دستگیری و محاکمە “رئیسی” در صورت حضور در کنفرانس  “تغییرات اقلیمی گلاسگو” در کشور اسکاتلند ، مطالبە بشردوستانە ، لازم و ضروری است و میتواند در دستور فعالیت سازمانها ، فعالین مبارز و انقلابی ضدرژیم در خارج کشور ، بخصوص جریانات  چپ و کمونیست ، با جلب توجە و حمایت افکار عمومی مترقی و پیشرو کشورهای میزبان همراە گردد. محاکمە سران فاشیسم اسلامی در خارج کشور ، میتواند سرآغاز محاکمە آنان در داخل کشور در ایندە و بعد از سرنگونی،  و هم اکنون در هر نقطە جهان در صورت حضور آنان باشد.

جمعە ٨ اکتبر ٢٠٢١