کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

ارعاب و تهدید کارمندان بهزیستی استان کردستان

بعد از تحصن کارمندان بهزیستی استان کردستان در روزهای هجدهم تا بیستم فروردین ماه در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق و مزایای خود، مدیر کل و مسئول حراست اداره کل بهزیستی استان کردستان اقدام به تهدید و ارعاب معترضان کرده‌اند.

مدیر کل حراست سازمان بهزیستی سنندج، در روز پایانی تجمعات با حضور در جمع کارکنان معترض با رد مسؤلیت خویش در وضعیت معیشتی کارکنان بهزیستی آنرا به شرایط بد اقتصادی کشور نسبت دادند و تبعیض میان دریافتی کارکنان ادارات و سازمانها و استانهای مختلف را طبیعی جلوه داد و کارمندان بهزیستی استان کردستان را تهديد کرد که ادامه تجمعات باعث ورود نهادهای امنیتی خواهد شد.