کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

ادامە بازداشت ها در مناطق مختلف کردستان 

بنا بە گزارشات دریافتی و منتشر شدە طی روزهای گذشتە چندین تن از فعالین جنبش های اجتماعی از جملە فعال جنبش معلمان ، فعال کارگری ، کارگر مهاجر ، فعالین مدنی ، فعال جنبش زنان، فیلم ساز و … در استانهای کردستان و آذربایجان توسط نهادهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی دستگیر ، بازداشت و زندانی شدەاند.

برپایه این گزارشات روزیکشنبه 10 بهمن ماه دو تن از شهروندان اهل پیرانشهر به نام های ” فریاد خطیب ”  و ” علی عمرپور” توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند. در همین روز فرد دیگری به نام “مرداد مامه ره ش” به اداره اطلاعات پیرانشهر احضار و پس از مراجعه به این نهاد دولتی بازداشت شد. از سوی دیگر فعال کارگری “ریبوار عبداللهی ” از سوی اداره اطلاعات شهر سنندج بازداشت گردید. روز شنبه ۹ بهمن ماه نیز، دو شهروند اهل سقز به نام زمانه “زیویه” و “مقداد حسن‌نژاد” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

“ایوب حدیثی” و “رحمان خدمتگذار” دو شهروند اهل پیرانشهر در همین روز بدون ارائه حکم و همراه با ضرب و شتم بازداشت شدند. در بوکان نیز “همین رسول زاده” توسط اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است.