کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه بازداشت  هاشم خواستار  معلم و رئیس کانون صنفتی معلمان مشهد

هاشم خواستار  معلم بازنشسته و رئیس کانون صنفتی معلمان مشهد در آستانه هفتاد سالگی و درحالی که در شرایط جسمی بدی به سر می برد کماکان در زندان است.

هاشم خواستار در سال ۸۳ پس از هشت روز بازداشت در دادگاه رژیم در مشهد به اتهام “اقدام عليه امنيت ملی” به دو سال حبس محکوم شد که به سه سال حبس تعليقی تبديل شد. نامبرده در سال ۸۶ در دادگاه تخلفات اداری به کسر يک هشتم حقوق برای يک سال محکوم شد. سپس در دادگاه انقلاب مشهد بار نخست به اتهام “اقدام عليه امنيت ملی” به شش سال حبس و در دادگاه تجديدنظر با کاهش حکم به دو سال حبس تعزيری محکوم گرديد. وی بدون حتی يک روز مرخصی دوره دو ساله زندان را در وکيل‌آباد گذراند و به دليل نوشتن نامه‌ای در مورد وضعيت زندان، به عنوان جريمه،  ۴۵ روز ديگر نيز در زندان وکيل‌آباد ماند.