کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

جمعی از کارگران فصلی شاغل در شرکت نیشکر هفت تپه روز دوشنبه 22 اسفند ماه برای سومین روز متوالی دست از کار کشیدند.

کارگران هفت تپه در اعتراض به سطح نازل دستمزد ها و با درخواست همسان سازی حقوق آنان با دیگر شرکت ها و بازگشت به کار دوباره اسماعیل بخشی،برای سومین روز متوالی دست از کار کشیدند و اقدام به برگزاری تجمع کردند.گفتنی است کارگران معترض که به نشانه اعتراض،یارد شرکت را بسته بودند،اعلام کرده اند:تا رسیدن به خواسته هایشان همچنان به حضور خود در یارد ادامه خواهند داد