کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتصاب هزاران نفری کارگران ذوب آهن اصفهان

اعتصاب ۴۰۰۰ هزار تن از کارگران ذوب آهن اصفهان که از روز شنبه ۵ آذرماه  آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.

این اعتصاب در اعتراض به پایین بودن دستمزدها و انجام نشدن وعده‌های مدیران ذوب آهن اصفهان انجام شده است. کارگران روزانه در محوطه شرکت تجمع کرده و از رفتن به سر کار خودداری می‌کنند. کارگران خواستار افزایش دستمزد خود همتراز با کارگران شاغل در سایر شرکت‌های فولاد می‌باشد. کارگران ذوب آهن اصفهان در روزهای ۲۴و ۲۵ آبان‌ماه نیز دست به اعتصاب گسترده‌ای زده بودند که با وعده‌‌های مدیران شرکت این اعتصاب پایان یافت؛ اما هیچ یکی از وعده‌های داده شده اجرا نشد.