کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراضات دانشجویی

روز سه شنبه 19 مهرماه اعتراضات خیابانی و دانشگاهی، در شهرهای مختلف کشور همچنان ادامه داشت.

فیلم‌هایی از تظاهرات در دانشگاه‌ گیلان در روز سه‌شنبه ۱۹ مهر منتشر شده است. این تجمع به صورت راهپیمایی و در برابر دانشکده هنر، پزشکی و فنی دانشگاه گیلان صورت گرفت. همچنین در همین روز جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران در اجرایی اعتراضی در پردیس باغ ملی، به شکل واژه‌ “خون” کنار یکدیگر قرار گرفته و شعار “زن زندگی آزادی” سر دادند. همچنین در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه تربیت مدرس، نیز تجمع اعتراضی برگزار شده است. در دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه بهشتی و دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه شیراز اعتصاب دانشجویان ادامه دارد.