کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه‌ی کمپین نه گفتن پرستاران به اضافه‌کار اجباری

طی روزهای اخیر،شمار زیادی از پرستاران بیمارستان‌های مختلف،کمپین‌هایی در اعتراض به اضافه‌کار اجباری به راه انداخته‌اند.

براساس گزارشات منتشرشده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر،پرستاران در بیمارستان‌های شهرهای مختلف نسبت به اضافه‌کار اجباری اعتراض کرده‌اند. پرستاران می‌گویند دیگر حاضر نیستند به اضافه‌کار اجباری که بیکاری صرف است،تن بدهند.گفته میشود که حق‌الزحمه اضافه کار اجباری پرستاران بسیار ناچیز و رقمی بین ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان برای هر ساعت کار است.