کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج 80 کارگر شرکت های وب

طی روزهای گذشته شرکت “های وب” در استان گلستان و چند استان دیگر کشور دستکم 80 نفر از نیروهای خود را وادار به استعفا و اخراج کرده است.

طبق گزارشات منتشر شده ،مدیران این شرکت به افراد اخراج شده تکلیف کرده‌اند که اگر نامه استعفا ننویسند حقوق ماه‌های پایانی را دریافت نخواهند کرد و کارکنان نیز مجبور به استعفا شده‌اند. گفتنی است ،کارفرما دلیل اخراج‌ها را کمبود بودجه اعلام کرده است، اما در فضای مجازی، آگهی جذب نیروی جدید داده‌اند ،که نهایت بیشرمی این صاحبان سرمایه را نشان می‌دهد، درحالی که دیگر کارکنان این شرکت در نگرانی نسبت به سرنوشت خود بسرمی‌برند.