کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج کارگران گیت‌های گمرکی منطقه آزاد اروند

دهها نفر از کارگران گیت‌های گمرکی منطقه آزاد اروند پس از خودداری از عقد قرارداد با پیمانکار، توسط مدیران این منطقه اخراج شده‌اند.

این کارگران که نزدیک به ۱۳۰ نفر میباشند، در طول ۶ سال گذشته تحت مسئولیت تعاونی منطقه آزاد اروند کار می‌کردند. یک ماه قبل پیمانکار تامین نیرو برای عقد قرار‌داد جدید انتخاب شد. کارگران در مخالفت با شرایط این شرکت از عقد قرارداد خودداری کردند. مقامات سازمان منطقه‌ آزاد اروند در واکنش به این اعتراض کارگران، گیت‌ها را تعطیل و کارگران را از کار بیکار کردند. گفتنی است کارگران در مناطق آزاد تحت استثمار شدید کارفرماها می‌باشند.کارفرماها به دلیل اجرا نشدن قانون کار در این مناطق دست باز در اخراج کارگران دارند.