کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج نمایندگان کارگران بخش فروش بلیط مترو

اخراج نمایندگان کارگران بخش فروش بلیط مترو

چهار کارگر شرکت پیمانکاری بخش فروش بلیط مترو تهران که با رأی ۲۰۰ همکارشان برگزیده شده بودند، به خاطر پیگیری حقوق این کارگران از کار بیکار شدند.

به گزارش منتشر شده، این چهار کارگر به جلسه رایزنی با مدیران دو شرکت پیمانکاری دعوت شده بودند اما مدیران ضمن توهین به این کارگران آنها را از کار اخراج‌ کردند. از قرار معلوم یک شرکت پیمانکاری مسئول این کارگران ابتدای سال جاری شمسی بدون تسویه معوقات و حق و حقوق کارگران فروش بلیط مترو، کار را به شرکت دیگری محول کرد. ۲۰۰ کارگر تحت این شرکت چهار نماینده برگزیدند. این چهار نماینده ۲۸ فروردین به جلسه با مدیران شرکت پیمانکاری دعوت شدند اما در این جلسه که با حضور پیمانکار قدیمی و جدید برگزار شد، کارشان را از دست دادند.