کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج شماری از کارگران راه آهان حوزه احمد آباد

بنابه گزارش منتشره، روز شنبه ۱۲ مرداد ماه،  کارفرمای  راه آهن حوزه احمداباد 6 نفر از کارگران را به بهانه های واهی از کار اخراج کرده است.

آنها می گویند، کارفرما کارگران را تنها به بهانه شرکت در تجمع، آنها را از کار اخراج کرده و این درحالی است که هرکدام دارای چندین ماه دستمزد معوقه نیز می باشند. شایان ذکر است، کارگران راه آهن حوزه احمد اباد طی هفته گذشته برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به اعتصاب و تجمع زده بودند.