کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اختلاس ۲۸ هزار میلیارد تومان در حساب سالانه شهرداری

روز چهارشنبه 15 آذرماه عضو شورای شهر تهران می‌گوید:در جریان بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران،سرنوشت ۱۷ هزار میلیارد تومان از پول‌های شهرداری نامشخص است.

در جلسه شورای شهر و در جریان بررسی گزارش حساب‌های شهرداری تهران از آغاز تا پایان مهر ۱۴۰۲، احمد صادقی عضو شورای تهران با بیان اینکه باید راستی‌آزمایی در برخی ردیف های درآمدی صورت بگیرد،گفت:در جدول درآمد هزینه سال گذشته که در سامانه شفافیت موجود است، درآمد سال ۱۴۰۱ برابر ۶۷ هزار میلیارد تومان نقد،دو هزار میلیارد تومان غیرنقد و ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز غیرنقد و غیرقابل‌تخصیص بوده که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان در سامانه شفافیت گزارش شده است.مطابق همین گزارش مصارف بودجه که در سامانه شفافیت درج شده حدودا ۴۹,۴ هزار میلیارد تومان بوده که با جمع مصارف غیرنقد به ۵۲,۵ هزار میلیارد تومان هزینه درج شده است.با این‌ حال،این دو جدول نشان می‌دهد که نزدیک ۱۷ هزار میلیارد تومان در هیچ محلی هزینه نشده که با ۱۱ هزار میلیارد تومان غیر‌قابل‌نقد و غیرقابل‌تخصیص به  ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌‌رسد.