کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار مسعود فرهیخته به دادگاه رژیم در کرج 

احضار مسعود فرهیخته به دادگاه رژیم در کرج

مسعود فرهیخته فعال صنفی فرهنگیان استان البرز برای تاریخ ۲ تیرماه ۱۴۰۳ به شعبه دوم دادگاه رژیم در کرج احضار شده است.

این احضار در پی پرونده ای است که نیروهای امنیتی رژیم در هفته ی معلم در اردیبهشت ماه 1402 علیه این فعال صنفی معلمان تشکیل دادند وی بابت این پرونده نیز مدتی را در زندان های رجایی شهر و قزلحصار کرج در بازداشت موقت سپری نموده است. گفتنی است، نامبرده، بارها در سخنرانی هایش از آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان ،بهبود شرایط زندگی معلمان و نیروهای خدماتی و آزادی معلمان زندانی و… صحبت کرده است.