کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار دو شهروند اهل اذربایجان به دادسرای اوین

“سعید مینایی” و “ودود اسدی” دو فعال مدنی اهل اذزبایجان روز پنجشنبه 30 فروردین ماه، به دادسرای اوین احضار شدند.

در احضاریه ای که توسط شعبه پنجم بازپرسی دادسرای اوین صادر و به نامبردگان ابلاغ شده است، از آنان خواسته شده که ظرف مدت پنج روز جهت اخذ آخرین دفاع در رابطه با اتهام اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت ملی در این شعبه حاضر شوند.