کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام چهار زندانی در شهرهای مختلف

روز دوشنبه 26 تیرماه حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با حمل و نقل مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند،در زندان های همدان، اصفهان و ساری به اجرا در آمد.

بر اساس گزارشات منتشر شده،دو زندانی با هویت “محسن یاقوتی و حمزه فرخی” هر دو اهل شهرستان کنگاور در زندان همدان اعدام شدند.محسن یاقوتی و حمزه فرخی دو سال پیش در یک پرونده مشترک از بابت اتهامات مرتبط به مواد مخدر در همدان بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.این زندانیان عصر روز شنبه،جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی زندان همدان،منتقل شده بودند.همچنین حکم اعدام یک زندانی با هویت “جاهدالله معروف” و تبعه کشور افغانستان،در زندان اصفهان به اجرا در آمد.وی پیشتر از بابت اتهام به قتل و اتهامات مرتبط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.از سوی دیگر حکم اعدام یک زندانی دیگر با هویت “مجتبی امامی” سی ساله در زندان ساری به اجرا در آمد.مجتبی امامی پنج سال پیش از بابت اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.