کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام شش زندانی در زندانهای اراک و بندرعباس

روز سه شنبه 16 اسفند ماه حکم شش زندانی که پیشتر توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بودند، در زندانهای بندرعباس و اراک به اجرا در آمد.

پنج زندانی محبوس در زندان اراک که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان اراک اعدام شدند. تا لحظه تتنظیم این خبر از هویت این زندانیان اطلاعی در دست نیست. همچنین در همین روز حکم یک زندانی دیگر به نام میثم “بهرامی” که وی نیز پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان بندرعباس به اجرا در آمد. لازم به ذکر است که  در همین روز هفت زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.