کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی در کرج و قم

طی روزهای اخیر حکم دو زندانی در زندان های قزلحصار کرج و قم که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا در آمد.

هویت زندانی اعدام شده در قم، “علی‌ اصغر فلاح، حدودا ۳۵ ساله و اهل رباط کریم” گزارش شده است. نامبرده سه سال پیش از بابت اتهام قتل بازداشت و سپس توسط مراجع قضایی رژیم به اعدام محکوم شده بود. همچنین روز چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه، حکم یک زندانی دیگر به نام “کیوان” که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد. گفتنی است، تا زمان تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان توسط نهادهای دولتی اعلام نشده است.