کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

آیت اللە قاتل بر سنگر داغ انقلاب ایران

 

حسن رحمان پناە

کردستان بە دلیل مقاومت سرافرازانە در برابر هارترین نظام فاشیست مذهبی چند دهە اخیر و وجود خواست و مطالبات انسانی و پیشرو ساکنینش و حضور قدرتمند چپ اجتماعی در آن ، بە درست نام سنگر انقلاب ایران را از آن خود کرد. این منطقە هم تداوام قیام شکست خوردە ایران را سالها آدامە داد و هم سنگر چپ و آزادیخواهی بود و هم مکان امن نجات جان هزاران انقلابی و مبارز سیاسی از گوشە و کنار ایران شد. بە دلیل این چند ویژەگی ،کردستان از بدو بە قدرت رسیدن استبداد دینی در ایران، مورد خشم بیرحمانە حاکمان عمامە بە سر و شمشیر و تفنگ در دست قرار گرفت. ٤٠ روز از سرنگونی استبداد شاه نگذشتە بود ، ارتش اسلامی شدە در رکاب شیخ ،در نوروز ١٣٥٨ قلب استان کردستان ، سنندج سرخ بە خون کشید. در هر گوشەای از ایران اگر جنایت و سرکوبی صورت می گرفت، مردم این خطە بە کمکش می شتافتند. در راە کمک و همیاری بە ترکمن صحرا کە مورد یورش درندانە جانیان اسلامی قرار گرفت ٩ تن از بهترین فرزندانش جان باختند.این دیار در حالیکە استبداد مذهبی در حال قوام یافتن و صدای سنگین پای فاشیسم دینی از هر گوشەای شنیدە می شد، ٦ماە نسیم آزادی را آزادانە سرکشید . موقعیتی ویژە اگر چە آرامش، آزادی و امنیت را برای مردمانش بە همراە داشت ، اما ترس و وحشت را در دل حاکمان روز بە روز بیشتر میکرد. سرآنجام در ٢٨ مرداد فرمان سرکوب و کشتارش صادر شد. کردستان تنها نقطەای از ایران بود کە توسط رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ، خمینی جلاد ، فرمان “جهاد” و قتل عام عمومی علیەاش صادر شد ،اما تسلیم نشد و مقاومت کرد. تجربە خودمدیریتی دمکراتیک را از طریق شوراها و بنکەها در غیاب استبداد مذهبی آزمود و سربلند بیرون آمد. برابری زن و مرد در حد تجربە ، اگاهی و مقدورات آن دوران اجرا و رعایت شد. کشمکش میان جبهە انقلاب و ضد انقلاب بە وسعت ایران در جریان بود. فاشیسم اسلامی در حال فتح یک بە یک سنگرهای انقلاب بود. جنبش های اصل همسنگر و حامی جنبش کردستان ، از جملە جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی ، جنبش چپ و سوسیالیستی در حال تحمل ضربات سهمگین و عقب نشینی بودند. طبیعی بود کە کردستان بە تنهایی تاب تحمل دفاع از دست آوردهای قیام و مقاومت در برابر فاشیسم حاکم در مرکز را کە بە پشتوانە دین و ناسیونالیسم ایرانی شمشیر را از روبستە و فرمان جهاد و جنایت از صفحات قرآن را برگرفتە و کلید بهشت در گردن جوانان “مومن” آویزان کردە بود، نمی توانست بار سنگین مقاومت را بە مقصد برساند، اما بازهم مقاومت کرد و بە درست نام سنگر انقلاب ایران را بر آن نهادند. جنبش انقلابی کردستان در عرصە نظامی عقب نشینی کرد، اما دست آوردهای ملموس سیاسی و خودسازماندهی و تحزب یابی بە دست آورد. جمهوری اسلامی در عرصە نظامی و بە دلیل برتر در سلاح و نیرو موفق شد کە کردستان را اشغال کنند، اما هرگز نتوانست آتش خشم تودەهای معترض و ناراضی را خاموش کند. رژیم، کردستان را بە یک پادگان عظیم نظامی تبدیل کردە است کە با زور اسلحە و مزدور ، با قوانین نظامی و امنیتی ، با مشت آهنین و زندان در این منطقە خود را نگاە داشتە است ، اما بر خاکستر آتشفشانی حکومت میکند کە وزش نسیم هر بادی کاخ استبدادیش را بە جهنم تبدیل میکند. وجود چپ و کمونیست اجتماعی ، با بصیرت و سیاست و برنامە روشن ، با تجربە و درس آموختە از شکست و موفقیت ، فعالین و کادرهای مجب و استخوان خوردکردە در راس جنبش های اعتراضی و اجتماعی با هویت سراسری و جهانی ، شبکە وسیعی از زنان و مردان اگاە و مصمم بە تغییر در حال و آیندە جمهوری اسلامی ، بە سرآنجام رساندن ٣ اعتصاب عمومی در کمتر از ٣ سال در اعتراض بە جنایت رژیم ، تنها نمود و گوشەهای از تاریخی مملو از فداکاری و جانبازی است کە نوید آیندەای روشن می دهد.
رئیسی(آیت اللە قاتل) عضو کمیتە مرگ دهە ٦٠،از جنایتکارترین مهرەهای قضایی رژیم منفور اسلامی ، مهرەای بە شدت امنیتی _اطلاعی ، امروز در شرایطی بە شهر سنندج سرخ قدم گذاشت کە کارنامە یک سالەاش در اعدام ، سرکوب ، جنایت ، کشتار روزانە کولبران ، زندانی کردن معلمان حق طلب و کارگران معترض و تهی کردن سفرە بی رونق مردم حتی از نان خالی، از تمام پیشکسوتان خود در جایگاە تشریفاتی رئیس جمهور از همە سنگین تر و ننگین تر است. وعدهای توخالی ایشان در “ریشەکن کردن فقر و بیکاری” آنچنان ناشیانە، ابلهانە و عوامفریبانە است کە آخوندهای حکومتی کنار دستش را هم راضی نکرد. ستایش رئیسی جنایتکار از مردم “عزیز و غیور” کردستان، تکرار کلمات آشنا ، همراە با فرمان “جهاد” رهبرشان علیە این مردم است.حضور رئیسی در کردستان ، بعد از حضور یک هفتە قبل سرلشکر محمد باقری ، فرماندە کل نیروهای مسلح ، نە ناشی از “امنیت تمام و کمال در این منطقە و مرزها” ، بلکە و اتفاقآ ناشی از ترس و وحشت از خیزشها و طوفانهای کوبندە مردمی در کل ایران و بویژە در کردستان است کە در کوتاهترین زمان ممکن تکلیف حاکمیت رژیم در این منطقە روشن خواهد شد. سخنان رئیسی در جمع مسئولان حکومتی و افراد و خانوادەهای سپاهی ، بسیجی و جمع محدودی از مزدوران محلی ، جهت تقویت روحیە آنان و آرام کردن آنها ازاحتمال رویدهای بنیان برافکن پیش رو علیە استبداد مذهبی حاکم بر ایران است.
شکی نیست کە رئیسی و حکومت ولایت فقیە و جناحهای آن، از اصولگرا و اصلاح طلب ، در طول ٤٣ سال گذشتە هرگز در میان مردم کردستان نە جایگاهی داشتە و آنرا بە دست خواهند آورد. آیت اللە قاتل بە سرزمینی پاگذاشت کە یکی از سنگرهای همیشە زندە ، پایدار و داغ در مقابل فاشیسم اسلامی جهت سرنگونی آن بودە و خواهد ماند و پیروز خواهد شد.

٨/٧/٢٠٢٢

پست های مرتبط این دسته

بگذار مرتجعین و فرصت طلبان زوزە بکشند آنچە را کە میبینیم موج تکامل انقلاب است

ایوب دباغیان

بحث انحرافی «تجزیه‌طلبی» توسط جمهوری اسلامی و رضا پهلوی و داستان وکالت سیاسی!

بهرام رحمانی

آلترناتیو رهایی بخش نبردکنان ساخته خواهد شد

شورش کریمی

ششمین دادگاه استیناف حمید نوری برگزار شد!

بهرام رحمانی

برگی از تاریخ تقدیم به: مردم مبارز و انقلابی شهر بوکان.

پنجمین دادگاه استیناف حمید نوری برگزار شد!

بهرام رحمانی