کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

صبح روز شنبه 9 مهر ماه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور از طریق راهپیمایی، تحصن و اعتصاب، در محکومیت سرکوب مردم و دانشجویان و با هدف حمایت از قیام سراسری ایران به پا خاستند.

تا زمان تنظیم این خبر دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران،  دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجویان دانشگاه زنجان، دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج، دانشجویان دانشگاه آزاد قلهک، دانشجویان دانشگاه پزشکی کرج، علم و صنعت تهران، دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، دانشجویان دانشگاه آزاد کرج، بوعلی همدان، بهشتی تهران ، دانشجویان داندان پزشکی تهران، دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان دانشگاه آزاد پونک تهران، دانشجویان دانشگاه شهرکرد، دانشجویان باهنر کرمان، دانشجویان گوهردشت کرج به این اعتراضات پیوسته اند. بر پایه تصاوی منتشر شده در پی یورش ماموران رژیم به دانشجویان دانشگاه اصفهان، شماری از آنان زخمی شدند.