کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آغاز اعتصابات سراسری در شهرهای مختلف

به دنبال موج فراخوان های مردمی و دانشجویی برای اعتصاب عمومی در روز شنبه 23 مهر ماه، ده ها شهر ایران به این اعتصاب پیوستند.

برپایه گزارشات دریافتی تا زمان تنظیم این خبر کسته و بازاریان، شهرهای، سنندج، سقز، بوکان، مریوان، مهاباد، سردشت، پیرانشهر، کرمانشاه، شهرری با بستن مغازه های خود ضمن حمایت از خیزش انقلابی مردم شهرهای مختلف کشور نسبت به موج بازداشتها، کشتار معترضان و همچنین حمله نیروهای لباس شخصی به مدرسه شاهد در اردبیل و جانباختن یکی از دانش آموزان اعتراض کردند.