کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی موقت تمامی کارگران بازداشتی کارخانه هپکو اراک

با آزادی 6 تن از کارگران کارخانه هپکو طی روزهای دوشنبه اول مهر و سه شنبه دوم مهر، تمامی کارگران هپکو باقید وثیقه بطور موقت از زندان مرکزی اراک آزاد شدند.

درهمین رابطه روز چهارشنبه 3 مهر یکی از کارگران کارخانه هپکو اعلام کرد، همه کارگران با قید وثیقه‌ یا سند آزاد شده اند و پرونده آنها در دادگستری باز شده است. وی افزود: این تصور غلط است که کارگران آزاد شده اند و دیگر با دادگاه کاری ندارند، این افراد باید طی یک یا دو هفته آینده به دادستانی مراجعه کنند وبرایشان دادگاه برگزار شود و پس از برگزاری دادگاه است که کارگران یا تبرئه می‌شوند یا حکم می‌گیرند. گفتنی است در حال حاضر از طرف مراجع قضایی رژیم برای حدود 11نفر دیگر از کارگران هپکو احضاریه ارسال شده و آنها هنوز خو درا معرفی نکرده‌اند. واضح است که اعتراض کارگران برای دفاع از همکاران خود همچنان ادامه خواهد یافت.