کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

آزادی مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی با تودیع قرار وثیقه

روز دوشنبه چهاردهم آذرماه، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی از فعالان صنفی معلمان مریوان با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

این دو معلم و فعال صنفی روز شنبه شانزدهم مهرماه توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شده بودند که هرکدام با تودیع قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی آزاد شدند.