کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مارکسیسم روسی

مطالب رسیده

امتناع از اندیشیدن در مارکسیسم روسی نظریه‌ی مارکسی و جنگ اوکراین

مهران زنگنه
    مهران زنگنه «بن‌ بست» تنها زمانی تثبیت می‌شود که از پیدا کردنِ راهِ خروج دست بکشیم. (موریس بلانشو)  با خواست حفظ شروط بن‌بست، جستجو برای  خروج از آن بیهوده است.   در زمانه‌ی ما، در قرن ۲۱، بحث در باره دیدن/ندیدن و روابط بین میدان‌های مربوطه به تراژدی......