کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

خطوط بی آرتی شرکت واحد

اخبار ایران

آزادی ۱۰ نفر از رانندگان بازداشت شده خطوط بی آرتی شرکت واحد

komalah
روز چهارشنبه چهارم خرداد ده نفر از رانندگان خطوط بی آرتی که در اعتصاب روزهای ۲۶و ۲۷ اردیبهشت ماه دراعتراض به عدم افزایش دستمزد  دستگیر شده بودند با قرار کفالت دویست میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند....
اخبار ایران

ادامه بازداشت رانندگان اعتصابی خطوط بی آرتی شرکت واحد

komalah
با گذشت بیش از یک هفته از بازداشت ۱۲راننده خطوط بی آرتی توسط عوامل امنیتی و صدور قرارهای وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و ۵۰ میلیون تومانی برای آزادیشان,  همچنان این رانندگان در زندان اوین در بازداشت به سر می برند....