کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

جنبش کارگری

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

کودتای ۲۸ مرداد یادآور سرکوب جنبش کارگری و روشنگری فساد و چپاول قدرتمندان

-
مصاحبه فرح پهلوی با عنوان “ ایران آماده بازگشت پادشاهی است و من هم حاضر به بازگشت به وطن ام” و ادعای ایشان مبنی بر حمایت مردم از حکومت دوران حکومت ایشان انعکاس های متفاوتی را بوجود آورده است....