کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صفحه ویژه 26 بهمن سالروز کومه له

گزارش مختصری از برگزاری مراسم روز کومه له در شهر اسلو- نروژ

 

بمناسبت ۴۴ مین سالگرد فعالیتهای علنی کومه له، مراسمی در شهر اسلو-نروژ با شرکت اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران و کومه له و نمایندگانی از احزاب سیاسی کردستان و تعدادی از اعضای گروه آنتی تیران )ضد استبداد( در روز شنبه ۱۱ فوریه ۲۰۲۳ از ساعت ۰۰:۱۶ تا نزدیک ساعت ۰۰:۲۱ شب، در فضایی سیاسی و صمیمانه برگزار گردید.

وجود قیام ژینا و هزینه های فر اوانی که زنان و جوانان و مردم ستمدیده در جریان این قیام پرداخت کرده اند، باعث شد که برگزاری مراسم امسال ما در نروژ – مثل مراسمهای کومه له در سایر کشورها- منطبق باشد با این شرایط سیاسی که قیام ژینا آنرا بوجود آورده است. به همین دلیل و برای احترام و یاد جانباختگان قیام ژینا، ما امسال بخش رقص و پایکوبی که بخشی از مراسمهای ما در هر سال است را حذف کرده و بجای آن شعرخوانی و خواندن سرودهای انقلابی
را جایگزین نمودیم.
فهرست برنامه مراسم ابتدا از سوی مجریان برنامه – رفقا پریسا امجدیان و شبنم ناصری به زبانهای کردی و فارسی برای شرکت کنندگان معرفی شد و سپس مراسم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی طبقه کارگر شروع و بدنبال یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان کومه له و حزب کمونیست ایران و تمام جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز شد.
سکوت با سرود انقلابی » رفقا، آتش را خاموشی نیست، زیرا شما شعله های آتش هستید« از سوی خواننده انقلابی نظام مالازاده به زبان کردی، شکسته شد.
بدنبال رفیق بهروز ناصری عضو کمیته مرکزی کومه له بمناسبت روز کومه له سخنانی ایراد کردند. ایشان ضمن ارسال درود به خانواده جانباختگان کومه له و حزب کمونیست ایران که در میدانهای مبارزه پیشمرگانه و در زندانهای جمهوری اسلامی، جان عزیز خود را فدای آزادی محرومان، زحمتکشان و ستمدیدگان نمودند و درود به زندانیان سیاسی که در زندانهای جمهوری اسلامی با مقاومت جسورانه شان این رژیم را به وحشت انداخته اند و سپس ابراز همدردی با جانباختگان زلزله ترکیه و سوریه، در رابطه با چند نکته به اختصار سخنانی ایراد کردند. رفیق در ادامه به موضوعات ۴۴مین سالگرد انقالب ۱۳۵۷ ،انقالب ژینا و آلترناتیو سیاسی کومه له پرداختند و ضمن دفاع از انقالب ۵۷ و برشمردن
خصوصیات استبدادی حکومت شاه سابق، بر حق ملل در تعیین سرنوشت، حاکمیت توده های کارگر و زحمتکش از
طریق ارگانهای خودشان و وجود آزادیهای سیاسی و سایر حقوق دمکراتیک تاکید گذاشتند.
بدنبال رفیق کریم احمدی شعر »من کومه له ام« را با زبان رسا و حماسی خود تقدیم کردند. سپس خوانندگان انقلابی اسعد مریوان  نظام مالازاده، کاوه فتحی، شهرام معروفی، حمید رسولی در بخش سرودهای انقالبی هنرنمایی کردند.
در طول برنامه نمایندگانی از احزاب شرکت کننده به ترتیب، حزب دمکرات کردستان ایران ، حزب حیات آزاد کردستان- پژاک، گروه آنتی تیران )ضد استبداد( پیامهایشان را به سمع شرکت کنندگان رساندند. سپس پیام رفیق گیوارا از طرف خانواده دو جانباخته صفوف کومه له و حزب کمونیست ایران که بدست مسئولین مراسم رسیده بود، قرائت گردید. همچنین هیئتی از جانب اتحادیه میهنی کردستان عراق در این مراسم شرکت داشتند.
برای این مراسم رفقای زیادی زحمت کشیده بودند. تعدادی از رفقا از راه دور به اسلو آمده بودند تا در این مراسم شرکت کنند، رفقای نهاد هیوا (organisasjon) håp (Hiwa ) در فراهم کردن امکانات مراسم، تسهیالت قابل توجهی در
اختیار مراسم گذاشته بودند.
ما بدینوسیله از همه رفقا، شرکت کنندگان و نمایندگان احزاب و گروههایی که در این مراسم شرکت داشتند، نهایت سپاس و قدردانی خود را اعلام میکنیم.
تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست ایران – حوزه نروژ
۲۰۲۳ فوریه