کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

صدور حکم حبس علیه ماشالله کرمی در زندان کرج

ماشالله کرمی پدر جانباخته راه آزادی “محمدمهدی کرمی” که تنها جرمش دادخواهی خون فرزندش است،روز سه شنبه 1 خردادماه به شش سال حبس محکوم شد.

پیشتر یکی از وکلای ماشالله کرمی اعلام کرده بود که دو اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» که به ماشالله کرمی نسبت داده شده به دادگاه رژیم ارجاع شده و عناوین اتهامی مربوط به دادگاه کیفری دو نیز،ماده دو قانون تشدید (تحصیل مال نامشروع) و ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی قید شده است.این پدر دادخواه و محبوس در زندان مرکزی کرج به ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و یک سال حبس به اتهام اقدام علیه نظام و بر هم زدن امنیت ملی و… محکوم شده است.همچنین دولت کلیه ی اموال و خانه و ماشین و هرآنچه که این خانواده ی دادخواه دارند را به مصادره و ثبت و ضبط در آورده است.