کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حبس و شلاق برای 17 تن از کارگران شرکت آذرآب

بنابر گزارش ها، در روزهای اخیر یکی از دادگاه های رژیم برای ۲۱ نفر از کارگران شرکت آذرآب که قبلا به نابرابری و تبعیض اعتراض کرده بودند، احکامی از قبیل حبس و شلاق صادر کرده است.

به گفته کارگران این شرکت، در صدور این احکام چهار نفر تبرئه شده و برای ۱۷ نفر حکم تعلیقی صادر شده است،  که حکم شامل ۳۰ ضربه شلاق و سه ماه تا یک سال زندان، که قابل تبدیل به پول نقد است. شایان ذکر است این احکام در رابطه با اعتراضات صنفی خردادماه کارگران  آذرآب از سوی رژیم صادر شده است.