کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در حمایت از توماج صالحی

روز پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه تعدادی از ایرانیان آزادیخواه ساکن کشورهای آلمان و هلند در حمایت از توماج صالحی تجمع کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع ضمن محکومیت صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و با همراه داشتن تصاویر توماج صالحی خواستار لغو این حکم غیرانسانی توسط جمهوری اسلامی و آزادی بدون قید و شرط این خواننده معترض شدند.معترضان حکم اعدام توماج صالحی را نمونه‌ای دیگر ازنقض وحشتناک و گسترده حقوق بشر از سوی رژیم جمهوری اسلامی خواندند و استفاده ابزاری حکومت ایران از مجازات اعدام برای سرکوب حقوق انسانی و آزادی های اساسی مردم را محکوم کردند.