کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی پرستاران در شیراز و تهران

گروهی از پرستاران فوریت پزشکی تهران و پرستاران شیراز روز سه شنبه 22 آذر ماه در اعتراض به عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری پرستاران به طور جداگانه تجمع کردند.

پرستاران شیراز که مقابل دانشگاه پزشکی این شهر تجمع کرده بودند با در دست داشتن نوشته هایی خواستار اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاران شدند. همچنین پرستاران فوریت‌های پزشکی تهران نیز با برپایی تجمع مشابهی اعلام کردند وزارت بهداشت بودجه لازم را به اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری پرستاران اختصاص نداده و گروه‌های بسیاری را از همان تعرفه‌گذاری نامناسب کنار گذاشته است.