کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری خرم آباد

کارگران شهرداری خرم آباد روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه، با برپایی تجمعی خواستار پرداخت ۶ ماه دستمزد و بیمه خود شدند.

به گفته نماینده کارگران، شهرداری خرم آباد مدعی است، بخشی از این معوقات مزدی مربوط به پیمانکار قبلی است. این پیمانکار قبل از تسویه حساب با کارگران، قراردادش با شهرداری را فسخ کرده است. شهرداری به عنوان پیمانکار مادر در قبال تسویه کارگران مسئول است اما از خود سلب مسئولیت می‌کند. وی همچنین می افزاید، کارگران به دلیل پرداخت نشدن دستمزدهایشان در شرایط معیشتی وخیمی بسر می‌برند.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah